ประวัติบริษัท

บริษัท เกษตรภัณฑ์-อกริเทค จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่เลขที่ 51/849 หมู่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550
บนพื้นที่กว่า 3,400 ตารางเมตร โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด จากประเทศไทย กับ Agritech S.R.L. จากประเทศอิตาลี
ซึ่งเป็นผู้นำด้านไซโลไฟเบอร์กลาสอันดับ 1 ของโลก ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี

มีความสามารถในการผลิตและจำหน่ายไซโลไฟเบอร์กลาสบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ใช้ระบบการผลิตแบบพ่นเรซิ่นและใยแก้วผสมกันกลางอากาศ ซึ่งทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพสูง โดยมีระบบป้องกันที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศและเติบโตเคียงคู่ไปกับคู่ค้า

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ผู้นำการให้บริการในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย

To be an integrated service leader of agricultural and food industry of Asia

จุดเด่นบริษัท

บริษัท เกษตรภัณฑ์-อกริเทค จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายไซโลไฟเบอร์กลาสบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ใช้ระบบการผลิตแบบพ่นเรซิ่นและใยแก้วผสมกัน กลางอากาศ ซึ่งทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพสูง เหมาะกับงานการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ มากกว่าระบบมือทำ

KASETPHAND GROUP

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ในกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร ผู้นำด้านการให้บริการสำหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร Feed Farm Food Turnkey Innovation แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมกว่า 50 ปี เรายังคงขยายขีดความสามารถในการให้บริการครอบคลุมภูมิภาคเอเชียกว่า 7 บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ครอบคลุม 4 ประเทศหลัก ได้แก่ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และพม่า เพื่อร้องรับการเติบโต เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ ในการให้บริการแด่ลูกค้าในเขตประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

นวัตกรรม

มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย รวมถึงกระบวนการจัดการด้านคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยมุ่งเม้นทางด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย การผนึกกำลัง (Synergy) ระหว่างคู่ค้าและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวเข้าสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมแบบครบวงจร

มาตรฐานการรับรอง

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด มุ่งมั่นในการผลิต จำหน่าย ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด โดยมีการปรับปรุงประสิทธิผล ของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ดังต่อไปนี้

  • ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015
  • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015
  • ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    CPF SHE Management Standard
  • ระบบการจัดการนวัตกรรม Innovation Management System CEN/TS 16555-1: 2013

2563 โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ โดย คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบาง ทุกมิติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และทักษะความรู้แก่กลุ่มคนเปราะบางรวมถึงคนพิการ เพื่อให้สามารถสร้างอาชีพและรายได้ อันนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้มีโอกาสแสดงความสามารถในเวทีต่างๆทั้งระดับประเทศและนานา ชาติ เพิ่มคุณค่าการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมรวมถึงสอดคล้อง กับเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร