การพัฒนาความยั่งยืน

3 เสาหลัก
Heart มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่เป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้
Health มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
Home มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


นโยบายการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ สัญญา และข้อตกลงอย่างเคร่งครัดโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากล และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาผู้นำ ทั้งด้านทักษะการทำงานและด้านจริยธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง


กิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บนรากฐานของปรัชญา “3 ประโยชน์” คือการคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นลำดับที่หนึ่ง ต่อมาคือประโยชน์ของประชาชน และประโยชน์ขององค์กรเป็นลำดับสุดท้าย เพราะเราเชื่อว่า ไม่มีธุรกิจใดเติบโตแข็งแกร่งได้โดยลำพัง แต่ต้องมีความเข้มแข็งของประชาชน สังคมและประเทศชาติอยู่เคียงข้างเสมอ